مورفوجنسیس I am amazed again

As I was wandering I got amazed again

Heisenberg Group

We are studying various forms of cell interactions underlying the development of multicellular structures, such as tissues, organs and embryos, using zebrafish gastrulation as an assay system. Gastrulation is the first major morphogenetic process in the development of most metazoan organisms, leading to the formation of the three germ layers – ectoderm, mesoderm and endoderm – and the establishment of the embryonic body axis.

The picture shows typical approaches of how to visualize and analyze heterotypic cell aggregates consisting of primary zebrafish ectoderm (red) and mesoderm (green) progenitor cells by labeling either the plasma membrane (upper right and lower left quadrant), nuclei (lower right quadrant), or reconstructing cell outlines from nuclear positions (upper left quadrant).

نویسنده: حدیث

نوشته های از مطالعات روزانه ام در هنر، علم و تکنیک | بُن - پُم به معنای سیب خوب است | حدیث هستم، فیلمسازی انیمیشن کوتاه، توسعه ی وب سایت، و عکاسی، نوشتن و تدریس و سخنرانی کارهایی است که مشغول آن هستم | ارشد انیمیشن دانشگاه هنر، کارشناسی نرم افزار شهید بهشتی |در بُن-پُم نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *