ترم اوّل ۹۰-۸۹- زبان تخصصی ۱

این صفحه یکی از صفحات بخش ” وبلاگم در دوران کارشناسی ارشد انیمیشن” در مجله بلاگ بن پم است.


آخرین امتحان ترم اوّل

آخرین امتحان ، زبان۱ بود.

امتحان ببر خانه حل کن یا همان take home exam

بخش اول : مقاله ی cartoons را بین دوازده نفرمان تقسیم کردند،‌هرکس بخش خود را با وسواس ترجمه کند.

بخش دوم :

معنی ده کلمه را پیدا کنیم – درواقع تحقیق در باره ی ریشه ی این کلمات و معنای آن در علوم انسانی مد نظر استاد بود مثلا در ارائه ی معنی برای مدرنیسم باید تفاوت ریز بین مدرنیسم ،‌مدرنیته و مدرنیزه شدن را در نظر می گرفتیم.

کلمات مورد نظر:

Realism – Motion picture – Animation – Computer Generated Image (CGI) – Orientalism – Modernism – Representation – Lay out – Verisimilitude – Multiplane Camera

دانلود آنچه در بخش یک انجام دادم

دانلود آنچه در بخش دو انجام دادم

http://www.rainbowskill.com/wp-content/uploads/2010/10/foreign-language.jpg