کمبود نیروی کار متخصص: مشکل امروز ایران

اگر یادتان باشد چند وقت پیش در همایش بازی سازی که رفته بودم، نوشتم که در ابتدای سخنرانی سخنران اعلام کرد که در مصاحبه با شرکت های بازی سازی اغلب مشکلات مالی را در درجه ی دوم و مشکل اوّل را نبود نیروی متخصص می دانند.

وقتی داشتی آن گزارش را می نوشتم با تردید به این مطلب نگاه می کردم و با خودم می گفتم ” مگر می شود؟ همه دارند از نبود کار می گویند”

ادامه خواندن “کمبود نیروی کار متخصص: مشکل امروز ایران”

خودآموز Self Study

فیلم بالا نشان میدهد که چه طور قهرمان پرتاب نیزه المپیک، بدون مربی کار خود را شروع کرد، از یوتیوپ فیلم های آموزشی دید، خودش نیزه ساخت و  به کجا رسید.
حدود چند سال قبل از طریق یکی ازشاگردانم که دیگر دانشجوی کامپیوتر دانشگاه شریف بود با وب سایت coursera آشنا شدم، و بعدن با آکادمی خان
موج جدیدی راه افتاده بود، دیگر مهم نیست کجا باشی، یا چه سنی داشته باشی
مثل خواهرم که امسال سال دهم می رود، اما همت کرد و در تابستان با همان اینترنت کندی که داشتیم کورس های فیلمی مربوط به شناخت اعضا شکمی و همین طور صحافی در ژاپن را در دو دانشگاه Leads و دانشگاه دیگری در ژاپن گذراند.
 اصطلاحا این را MOOC می خوانند یعنی Massive Open Online Courses

ادامه خواندن “خودآموز Self Study”